Board logo

标题: EXNESS交易商关于一部分出金不能实时到账的解释 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-8-3 12:19     标题: EXNESS交易商关于一部分出金不能实时到账的解释

出金不能自动处理是由于以下的一个或多个原因:
/ o1 }. ]5 S4 a4 h3 w9 i1)你采用了几种不同的入金方式入金1 B- M" ?: A0 @% _) @
2)你有客户佣金在你的账户中/ [/ T* H, C, e; H
3)你的账户中有内转的资金# x( ~( O5 ^$ O
4)你出金的账号和入金账号不一致
. l8 N! L" ^. k5 }6 Q5)你的可用保证金太少(你有持仓)( f& M2 L9 O& Y9 J8 }7 w$ ^5 M

) P' n  R. ~0 U9 C: N# \8 U7 C1 T9 g, L. G6 ?) Y! T
EXNESS免费开户链接
欢迎光临 汇茶外汇论坛 (http://bbs.forextea.com/) BBS.ForexTea 7.2