Board logo

标题: EXNESS返佣帐户确认帖 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-2-23 17:50     标题: EXNESS返佣帐户确认帖

EXNESS免费开户链接
: I# j8 P5 U0 [* \1 Y8 Y  Z" d# M
EXNESS认证是通过email和手机, 不需要身份证.
+ ]$ j0 U) v' ?) |" I3 [' P6 S' t
4 `2 ]# S  X5 \! M+ P  f8 ^( H, xEXNESS服务流程:开户—>报号—>确认是汇茶名下的—>快速认证服务—>入金—>操作—>快速取款!+ 每月返佣。
' H$ `- g# w5 |' k, b  @- \7 o. X6 B8 B( r
为了确保您的帐号在汇茶名下,请在打开开户链接前清除浏览器的COOKIE,然后以下面的链接打开注册:3 \# t( A7 D! F# p2 W
- H2 V1 P% b" [! W; h
EXNESS:(入金送15%奖金)
) k! f+ d6 x% R; G. M/ y& E" L; ^EXNESS免费开户链接3 U* T8 b6 @' Q6 C: k6 l% O5 u$ Y

# }* x+ c5 H, F3 w* s+ V1 y回帖请报上你的EXNESS账号和你的LR账号, 返佣返到你的LR上!6 i/ `& j# z! t
格式举例:
. j/ B2 m& X# Y9 e0 bEXNESS账号: 8888
& O0 U) ~( ?  vLR账号: U8888888
作者: 徐杰    时间: 2010-2-23 19:01

EXNESS账号: 5636
% T8 W( [# ~  G4 K& @% s0 sLR账号: U0546923
( x- ^5 U2 _9 b# G0 d
; V2 W* e$ L0 r' x--------------------------------------
* n, M: u( F7 @2 M" a2 T感谢加入汇茶返佣, 祝多赚美金
作者: wlc567    时间: 2010-4-28 13:31

exness  账号: 9497 8 F7 b+ W# y1 N3 |' {" t
lr  账号 :U8941944
* g( K5 s2 k0 P' q7 ^+ K$ z* s$ |' l; Q$ {# O
-------------------------
' m/ q; E% P4 N7 [好好做外汇
作者: wlc567    时间: 2010-4-28 15:02

exness  账号: 9522
9 f3 N4 p& {$ Zlr  账号 :U89419447 w% Q5 }; f8 g3 x0 o( w: x

8 R6 @' ?, f; S; }------------------------------5 x  i) d9 Y2 `4 l! l
新账户已经确认,可以入金交易。
作者: wlc567    时间: 2010-5-5 09:41

exness  账号: 10073 7 b3 h0 M7 p% k8 ^0 c
lr  账号 :U8941944
6 [5 A; J2 ]. c4 c+ @2 p---------------------------" f! n2 p( a' h( Q% E3 [: v# n5 Q
账户已经确认,小心做单
作者: sijia    时间: 2010-5-13 16:11

EXNESS帐户:10915  LR帐户:U37248176 M- T4 T" W( W
---------------------------------------------+ ]: p) @0 e" N9 t% A9 G
已经确认,可以存钱做外汇了
作者: leyefe    时间: 2010-5-30 16:04

EXNESS账户:11991,LR帐户U8918986(Xudong Tu)& Z) A4 q& r( i0 Y1 L
! j4 b. }- ~( C# ?# D0 G* K
-------------------------------------------------0 ?" p# Q  D! Q0 m9 _8 w& E
欢迎加入,多赚美元
作者: leyefe    时间: 2010-6-2 18:36

EXNESS账户:12133,LR账户U8918986(Xudong Tu)
, s8 B- S# k$ Z: y- l# D, R0 t, k1 N0 m; R
--------------------------$ w3 \9 o) h# \) F  e/ B
是在汇茶名下,好好做外汇
作者: jacky218    时间: 2010-6-16 09:02

EXNESS账号:12762  3 m6 q  E9 a5 F1 B& e# j
LR账号:U8752392
- {4 j. s" @: B
0 M, P4 v) ?) x# B4 Q& t---------------------------' r( h: n( q8 S" u# s
确认在汇茶名下, 多赚美金
作者: Leoxiao    时间: 2010-7-22 06:12

EXNESS账号:145856 i, g/ R9 C, p7 P2 L: H
LR账号: U11268308 {; [. H7 {. G' G  H2 y4 O
- t/ d+ A  _! o; A9 i
----------------------
" e: ~% `" I+ K$ s$ @9 N确认过了,感谢注册
作者: lsz4554    时间: 2010-8-2 13:08

账户15244
( S: V& J8 f; G8 Z/ l( `LR:U9513306& z( Y0 q; t3 g4 t6 V7 B

& C5 O8 s5 m3 o- c1 X6 L-----------------------
# a1 ?; v5 x5 k; d4 A6 u. j多赚美金,谢谢注册
作者: jacky218    时间: 2010-9-22 19:12

EX 账户:19780 ! g" T8 R9 B! G+ r8 i, c4 |
LR账户:U8752392: S: @4 x& h" R- a4 G

( }; V! o% o/ \1 N-----------------------4 B3 t" C( ^* ^: x2 M( t
中秋节愉快,可以入金

欢迎光临 汇茶外汇论坛 (http://bbs.forextea.com/) BBS.ForexTea 7.2