Board logo

标题: EXNESS返佣帐户确认帖 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-2-23 17:50     标题: EXNESS返佣帐户确认帖

EXNESS免费开户链接
+ J# z' L) \! m+ c" |$ K1 a7 N  |) Y/ V4 z% s
EXNESS认证是通过email和手机, 不需要身份证.
+ @- U, w5 ~( `) S, }- {; [4 b! J/ N5 _2 Q1 m* x( z9 \8 T
EXNESS服务流程:开户—>报号—>确认是汇茶名下的—>快速认证服务—>入金—>操作—>快速取款!+ 每月返佣。
1 T  ]' {8 n" @4 P! t, U3 }
6 P' x8 p! ~9 ~2 g# J4 ~为了确保您的帐号在汇茶名下,请在打开开户链接前清除浏览器的COOKIE,然后以下面的链接打开注册:% h2 f, K; F" s" M7 \
; A. m; W3 P% l  F* C
EXNESS:(入金送15%奖金)$ {* Z) V" L# r: v
EXNESS免费开户链接+ Z/ l, w& d" g% h9 w! I2 b: U
/ l* O, N0 C/ X) X2 {+ w
回帖请报上你的EXNESS账号和你的LR账号, 返佣返到你的LR上!& X# Z7 W6 j% K% G+ N
格式举例:7 H7 k' G( ]7 S2 h% L/ N3 q/ A
EXNESS账号: 8888
5 w' h- ^% j8 ~- Q  `LR账号: U8888888
作者: 徐杰    时间: 2010-2-23 19:01

EXNESS账号: 56369 k0 s5 V9 {! T! \2 A9 U- i
LR账号: U0546923
( K8 @% K4 G& f% \% ?  t
8 F9 o: N7 s" N--------------------------------------
# }. k/ Q# d; L0 e' h+ C5 ]. n感谢加入汇茶返佣, 祝多赚美金
作者: wlc567    时间: 2010-4-28 13:31

exness  账号: 9497 9 B+ t; _1 Q! q5 S7 g- X2 ^
lr  账号 :U89419441 {. h; q  ~/ l; A! |% R& o

$ g9 X/ W4 D2 r' ]0 d+ V-------------------------, Y0 d! D& W1 I. o& ?
好好做外汇
作者: wlc567    时间: 2010-4-28 15:02

exness  账号: 9522
) ^1 o( R5 k% hlr  账号 :U89419444 B. a( G  [. V. Z, n
. o8 R( @8 D( G: F2 d9 v
------------------------------4 B+ ~5 x& r, `1 C9 n1 _1 C$ C
新账户已经确认,可以入金交易。
作者: wlc567    时间: 2010-5-5 09:41

exness  账号: 10073 * D7 K4 [: E6 o* c
lr  账号 :U8941944; d/ \+ N2 G) j  P, f5 ^* ]) U
---------------------------2 L# z0 a& U& O. \
账户已经确认,小心做单
作者: sijia    时间: 2010-5-13 16:11

EXNESS帐户:10915  LR帐户:U3724817
* x! y( _% D+ c7 H* U; X---------------------------------------------
  l4 h9 V- g" @- r" X# H4 t" L已经确认,可以存钱做外汇了
作者: leyefe    时间: 2010-5-30 16:04

EXNESS账户:11991,LR帐户U8918986(Xudong Tu)
$ W- o3 q- _/ t) C! L% b) V, u
6 m2 r% m- Y  Q' E9 P6 T-------------------------------------------------
  M8 Q% n% D' f! ^! s3 Y- M! T1 K欢迎加入,多赚美元
作者: leyefe    时间: 2010-6-2 18:36

EXNESS账户:12133,LR账户U8918986(Xudong Tu)
' i9 T5 ?4 D+ T: u6 F, }3 Z5 i8 x, U
--------------------------
* L3 s) ]0 ?3 C- {. f是在汇茶名下,好好做外汇
作者: jacky218    时间: 2010-6-16 09:02

EXNESS账号:12762  
0 c7 D. {4 a& [  q4 v6 I& F% K1 m LR账号:U8752392; R6 [  G0 T. |4 r

0 _, N! l: n% }) _- |; l$ h! v---------------------------
! g; C8 n& S2 `" D% d确认在汇茶名下, 多赚美金
作者: Leoxiao    时间: 2010-7-22 06:12

EXNESS账号:145858 p$ t0 v8 u8 |
LR账号: U1126830( P  T3 Y6 M% J/ P2 u

4 F' `/ h, S& p/ w: h----------------------
- u* K$ b. v0 c, Q! G. U4 N2 J3 \1 L确认过了,感谢注册
作者: lsz4554    时间: 2010-8-2 13:08

账户15244* d2 E' S7 s3 S+ T' |
LR:U9513306# C% ~5 Z; ^- f+ w8 E
0 _8 l  Q/ v+ q
-----------------------0 j) G: E- K' ^
多赚美金,谢谢注册
作者: jacky218    时间: 2010-9-22 19:12

EX 账户:19780
/ }8 s1 a1 C% q8 @: ?3 qLR账户:U8752392$ M5 V& T% {! I/ _) h
: S' K% A! p  ]8 |2 ?- `" ]
-----------------------
: J! }1 B% F3 n$ P9 L中秋节愉快,可以入金

欢迎光临 汇茶外汇论坛 (http://bbs.forextea.com/) BBS.ForexTea 7.2