Board logo

标题: EXNESS返佣帐户确认帖 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-2-23 17:50     标题: EXNESS返佣帐户确认帖

EXNESS免费开户链接
! w  P+ r& c6 V/ a. T" j8 j# n/ d
EXNESS认证是通过email和手机, 不需要身份证.0 Z% L( N; _6 a# O- T; C) l

; B: S& s' r4 B. B/ F8 oEXNESS服务流程:开户—>报号—>确认是汇茶名下的—>快速认证服务—>入金—>操作—>快速取款!+ 每月返佣。
% z6 ~0 r9 N9 E
' \$ l" |9 }4 A& `: S为了确保您的帐号在汇茶名下,请在打开开户链接前清除浏览器的COOKIE,然后以下面的链接打开注册:( Y: e; K1 d6 M1 b" j  f

$ o$ a0 Q) Y9 u; P, D" ~EXNESS:(入金送15%奖金)
0 V: T' _5 J7 d- s* k9 zEXNESS免费开户链接! x: \" S' a7 G; X, P- J

; q- ]) u; v' D/ r5 w* a4 Q# D4 H回帖请报上你的EXNESS账号和你的LR账号, 返佣返到你的LR上!& l0 z% d3 H* p& J
格式举例:$ t! L. X$ j0 q
EXNESS账号: 8888
5 w8 ]) Q( [& ?; `8 \LR账号: U8888888
作者: 徐杰    时间: 2010-2-23 19:01

EXNESS账号: 56368 f  m) ~5 |. G4 |: \9 f" B
LR账号: U0546923
7 }0 o8 x) a' r% y7 L9 d8 F, D, b. b; _# W
--------------------------------------
% y, S% A( q/ c' `9 }. \8 X感谢加入汇茶返佣, 祝多赚美金
作者: wlc567    时间: 2010-4-28 13:31

exness  账号: 9497 , v! E, c) n8 _$ |7 ?0 H" H# }
lr  账号 :U8941944
4 Z2 i, v' K4 t4 {
. W8 m0 S3 o) u) c2 {5 T* t' M-------------------------$ b# K0 F7 J" A( U
好好做外汇
作者: wlc567    时间: 2010-4-28 15:02

exness  账号: 9522
) L7 E8 p  U, U7 B2 P  Dlr  账号 :U89419443 P  G  c& q6 N$ w. J5 p

! o& d3 R6 Z; O( t1 M* @& b9 \------------------------------/ D: k) {6 [: M( l" g2 a9 l
新账户已经确认,可以入金交易。
作者: wlc567    时间: 2010-5-5 09:41

exness  账号: 10073 " n; ~1 Q6 X9 p! T
lr  账号 :U8941944: R; \- L0 t. O8 h
---------------------------
$ M3 m- C1 ?5 V1 j* K- z$ W% s账户已经确认,小心做单
作者: sijia    时间: 2010-5-13 16:11

EXNESS帐户:10915  LR帐户:U3724817( {2 A0 ?: x' c/ H
---------------------------------------------. [8 R4 @4 y" ~$ @
已经确认,可以存钱做外汇了
作者: leyefe    时间: 2010-5-30 16:04

EXNESS账户:11991,LR帐户U8918986(Xudong Tu)3 N, \1 G, ^  J! U) E

1 |" Q; ?& u. _4 b5 O9 P6 U; P-------------------------------------------------
* F. y  g5 p& |% C2 S( b/ t; w欢迎加入,多赚美元
作者: leyefe    时间: 2010-6-2 18:36

EXNESS账户:12133,LR账户U8918986(Xudong Tu), `5 ?1 z3 ]2 s1 b8 L$ z8 {& _
2 o( B' P3 {$ R" I- y& S9 C
--------------------------* }4 `: `7 \( v- P
是在汇茶名下,好好做外汇
作者: jacky218    时间: 2010-6-16 09:02

EXNESS账号:12762  9 J3 [  I" q8 r9 R" x! e+ h
LR账号:U8752392
. @; ^9 ?! m' ^9 q' l. |
( k( p( I) x0 M$ c) K---------------------------/ y  ?5 ~* h/ U( J, R7 t2 P# O
确认在汇茶名下, 多赚美金
作者: Leoxiao    时间: 2010-7-22 06:12

EXNESS账号:14585& ]; R6 x! }# m1 @- h) M
LR账号: U1126830
% a0 p8 W3 Z" W+ J1 F7 U: N
3 d% K/ z9 j* ^----------------------* G# f( D# E$ e3 Y' Q# d/ c
确认过了,感谢注册
作者: lsz4554    时间: 2010-8-2 13:08

账户15244
$ R; m" S* J# QLR:U9513306: Z% E9 k: V; ~7 Q

2 {8 M5 ~- f+ g: U: f, O-----------------------
+ ]0 c& S; U2 g  x+ G多赚美金,谢谢注册
作者: jacky218    时间: 2010-9-22 19:12

EX 账户:19780 : [$ \$ ?! j. i  S9 V
LR账户:U8752392
$ N$ v( [7 {' j  k* e/ P
8 j1 [* ^( k  r; \0 f6 u$ I-----------------------
% j& m* @8 T& o0 A4 E6 Q" q中秋节愉快,可以入金

欢迎光临 汇茶外汇论坛 (http://bbs.forextea.com/) BBS.ForexTea 7.2