Board logo

标题: EXNESS返佣帐户确认帖 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-2-23 17:50     标题: EXNESS返佣帐户确认帖

EXNESS免费开户链接+ X& O7 ^! M" r' H2 y' W, H6 @& i

- C4 E7 I7 B! x! q6 {/ {EXNESS认证是通过email和手机, 不需要身份证.
; M) n7 j  v: O- D0 y0 z5 `
: u) R( u; X6 M' Z4 }EXNESS服务流程:开户—>报号—>确认是汇茶名下的—>快速认证服务—>入金—>操作—>快速取款!+ 每月返佣。* q" c5 q+ |" i# o: D
* u7 N+ ^+ Y9 M. \9 A: X# y8 a2 ?3 @
为了确保您的帐号在汇茶名下,请在打开开户链接前清除浏览器的COOKIE,然后以下面的链接打开注册:' c, U: S  e5 V
0 B) Y0 e4 J4 v
EXNESS:(入金送15%奖金)
7 X5 ^  ?& Y" n7 V6 O3 sEXNESS免费开户链接3 D4 k/ d5 V8 f# y- `$ t& e( w
, Z0 U4 w$ z5 J" s) P( j
回帖请报上你的EXNESS账号和你的LR账号, 返佣返到你的LR上!( X6 `+ r; f  ^; b9 ]# u
格式举例:; ?+ X6 H( v7 c% m  L5 n% C
EXNESS账号: 8888
( }) c, d5 l! Z- X; y1 VLR账号: U8888888
作者: 徐杰    时间: 2010-2-23 19:01

EXNESS账号: 5636- `- {, K8 m; Z6 E$ l% }8 r
LR账号: U0546923( ^6 j2 J' {/ Z. t7 ^7 J7 m. l
( G0 T: b8 k0 }, U8 C+ e& M
--------------------------------------' r' {* U+ L4 V9 W
感谢加入汇茶返佣, 祝多赚美金
作者: wlc567    时间: 2010-4-28 13:31

exness  账号: 9497
& x  g8 O! v0 _  f/ Alr  账号 :U8941944( |7 h6 l, M1 s* L* k1 i
9 o& F8 C( @" \
-------------------------) ]8 T" U/ {7 A0 e/ s. y& H
好好做外汇
作者: wlc567    时间: 2010-4-28 15:02

exness  账号: 95222 c: {/ c5 E1 ]: @- P" H! A
lr  账号 :U8941944
0 Y5 M( |% E2 e4 P7 A1 d9 T9 n- }& o; }+ ~" i4 q; }1 Y' A; Z
------------------------------# R! D6 W8 k% \- ?( `; w
新账户已经确认,可以入金交易。
作者: wlc567    时间: 2010-5-5 09:41

exness  账号: 10073 ; \' c, H/ }: T, B
lr  账号 :U8941944
. L; p6 L# y& f% R2 P---------------------------' e& S4 j  U+ p4 `% L
账户已经确认,小心做单
作者: sijia    时间: 2010-5-13 16:11

EXNESS帐户:10915  LR帐户:U37248172 {" Y! ^2 Z, ^  ?! @
---------------------------------------------. b3 K2 T+ v7 e' J  l9 K
已经确认,可以存钱做外汇了
作者: leyefe    时间: 2010-5-30 16:04

EXNESS账户:11991,LR帐户U8918986(Xudong Tu)
/ H) C% l* m5 @: U0 Q
3 |* \- A% x- e+ e2 L: ?5 p* r5 z-------------------------------------------------3 R" |2 K: m6 C+ O; j5 B1 Z3 U. I0 h
欢迎加入,多赚美元
作者: leyefe    时间: 2010-6-2 18:36

EXNESS账户:12133,LR账户U8918986(Xudong Tu)
9 A/ J" L, U, ~( b5 M
2 R3 K3 n& |( j9 Y% q7 p: d, H2 X--------------------------
/ P: c! S. e. o" x. L是在汇茶名下,好好做外汇
作者: jacky218    时间: 2010-6-16 09:02

EXNESS账号:12762  
( h" q+ t0 H, b3 J8 y LR账号:U8752392" {2 x5 f& t+ a: ~1 r( s  Y! P3 [
1 X  z# f1 b# S  n3 }& g1 Q
---------------------------
- k/ Q: y0 `2 {6 `1 N7 P) `$ g确认在汇茶名下, 多赚美金
作者: Leoxiao    时间: 2010-7-22 06:12

EXNESS账号:14585
5 v$ G' o; }% s0 h0 CLR账号: U11268303 q( v+ F- w& J

# j2 [% m2 U  v: C6 s; n& m8 e' q! W& f- {----------------------
2 Y: k! `4 Q. k/ Z确认过了,感谢注册
作者: lsz4554    时间: 2010-8-2 13:08

账户15244
3 h7 y+ v; g1 O5 XLR:U9513306+ W& Z/ I7 h1 ~0 }$ [

( J$ `) w7 i* i, N-----------------------3 C$ ~" E9 [: ]7 @
多赚美金,谢谢注册
作者: jacky218    时间: 2010-9-22 19:12

EX 账户:19780
7 `5 t1 E' I1 P) @: X: s1 s- m, J' PLR账户:U8752392
% {' j$ y5 J1 I5 z
. p, X: c4 g" q) B-----------------------
- b" f- }# M7 j; \中秋节愉快,可以入金

欢迎光临 汇茶外汇论坛 (http://bbs.forextea.com/) BBS.ForexTea 7.2