Board logo

标题: 汇茶外汇是GoMarkets在中国地区的一级代理 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-5-4 09:23     标题: 汇茶外汇是GoMarkets在中国地区的一级代理

我们是GoMarkerts在中国地区的独家VIP代理。5 D  a6 K  Z; s3 p
欢迎在汇茶开户,我们给予丰厚的返佣,减少你的交易成本。
# _1 z9 I6 N0 M) e; w% V; u' {) g- h, v3 Y5 K/ N
监管: ASIC        
$ e( R3 i- e: C2 Q) k最小交易量:        0.01 手        3 P3 Z4 C  s9 [/ G' I5 M- k2 N
最大杠杆:        500:1        
  |! v$ Z0 S$ p6 X最小初始入金: 无限制        
+ \7 v0 F; c9 L  K存款方式: 银行电汇, BPAY, 信用卡,PayPal(要求是澳币账户)
6 o8 j/ O& P( p$ k" ^+ P4 g对冲: 允许        % Y0 K3 j, p( R/ ~0 `) X& m
执行模式:        STP        
3 k+ x) [' S! f% p7 B- p* U交易平台: MT41 _/ b4 n, q+ K1 Z1 K) a' k# x7 j
最大交易手:        20   
, u0 F+ A4 l" W' c
. ]5 f9 O' i! G2 J1 g  qGoMarkets免费开户帖
作者: 开心贝呗    时间: 2010-6-3 08:14

回帖是必须的,这个可以有!
欢迎光临 汇茶外汇论坛 (http://bbs.forextea.com/) BBS.ForexTea 7.2