Board logo

标题: NordFX外汇平台真实帐户开户流程 [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-3-16 19:40     标题: NordFX外汇平台真实帐户开户流程

步骤一、点击打开--->点此进入注册页面 进入面页后点击“注册真实帐户”
8 m9 |8 g- D4 f& V- e4 f. Y6 `2 u- t
步骤二、按下图示例填写您的开户资料。注意不能用汉字,个人资料请真实填写。
6 m8 D+ k; e  m
- g' G1 k, N! ]8 \  h' z. I( p, T; ]  ?3 g9 w$ K- G0 ]! K
nordfx3.gif
2010-3-16 19:36
0 T1 [) K3 u# k& x
4 R2 p+ ]& @& f  p
! N9 u1 _+ p. |+ t, `5 Z+ e
步骤三、下载NordFX的MT4软件5 k. v: [4 h0 D1 O: O
# z% g, l2 U% e+ G1 \2 @" v
有不明之处请联系我们。QQ:708853620
. U( r8 H4 u  x$ d7 P! j# @$ a+ k' X5 P/ L
NordFX免费开户链接

图片附件: nordfx3.gif (2010-3-16 19:36, 20.23 KB) / 下载次数 313
http://bbs.forextea.com/attachment.php?aid=64&k=a1f524018c36de7f50cb2988b98c6bb6&t=1603675193&sid=l0DU01


欢迎光临 汇茶外汇论坛 (http://bbs.forextea.com/) BBS.ForexTea 7.2